Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ : Προστατευόμενες περιοχές

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ : Μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου

ΔΙΑΡΚΕΙΑ : Τριήμερο

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και ειδικότερα σημαντικών οικοσυστημάτων, όπως δάση και πηγές, είχε θεσμοθετηθεί ήδη από την αρχαιότητα μέσω της σύνδεσής τους με τη θρησκεία και διάφορες προστάτιδες θεότητες (π.χ. ιερά άλση). Το πρώτο εθνικό πάρκο παγκοσμίως δημιουργήθηκε στο Yellowstone των ΗΠΑ το 1872 προς όφελος και απόλαυση των ανθρώπων. Στη χώρα μας ο πρώτος νόμος προστατευόμενων περιοχών ήταν ο «νόμος περί αρχαιοτήτων» που εκδόθηκε το 1932, ενώ ο πρώτος ειδικός νόμος που αναφέρεται στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος ψηφίστηκε το 1938 και προέβλεπε την ίδρυση πέντε «Εθνικών Δρυμών».

Στη βάση του ορισμού και των προδιαγραφών που δόθηκαν από τη Διεθνή Ένωση για την Προστασία της Φύσης (IUCN, 1984) – προστατευόμενη περιοχή είναι μία χερσαία ή θαλάσσια περιοχή αφιερωμένη στη διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας και των σχετικών φυσικών και πολιτιστικών πόρων, που θα διέπεται από ένα αποτελεσματικό νομικό πλαίσιο – θεσμοθετήθηκε με Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 49, τχ4, 12.02.2009) το Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου. Στο άρθρο 1 αναφέρεται : Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι η προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης και του τοπίου, ως φυσικής κληρονομιάς και πολύτιμου εθνικού φυσικού πόρου σε τμήματα της περιοχής των ορεινών όγκων των Τζουμέρκων (Αθαμανικών Ορέων),του Περιστερίου (Όρους Λάκμος), της χαράδρας του ποταμού Αράχθου και της ενδιάμεσης αυτών περιοχής, που διακρίνονται για τη μεγάλη βιολογική, οικολογική, αισθητική, επιστημονική, γεωμορφολογική, γεωλογική και εκπαιδευτική τους αξία, με το χαρακτηρισμό τους ως Εθνικό Πάρκο.

Η ανάληψη υλοποίησης σχετικού εκπαιδευτικού προγράμματος από το ΚΠΕ Πραμάντων θεωρήθηκε εκ των ουκ άνευ καθώς ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων γεωγραφικά ανήκει εξολοκλήρου εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου.

ΣΚΟΠΟΣ

Η συμβολή στη διατήρηση και ορθή διαχείριση των σπάνιων τοπίων, οικοτόπων και ειδών χλωρίδας και πανίδας που απαντώνται στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου, καθώς και της θεσμοθέτησης διαδικασιών και μέτρων για την εξασφάλιση της αρμονικής συνύπαρξης ανθρώπου και φύσης στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης.

ΣΤΟΧΟΙ

Γνωστικοί : να κατακτήσουν θεμελιώδεις περιβαλλοντικές έννοιες και βασικές γνώσεις σχετικά με τις προστατευόμενες περιοχές, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, το ρόλο και την αξία τους (οικοσύστημα, ροή ενέργειας, βιογεωχημικοί κύκλοι, βιοποικιλότητα, τύποι χλωρίδας και πανίδας, τύποι οικοσυστημάτων κ.ά.), να κατατάσσουν και να κατηγοριοποιούν τους τύπους οικοσυστημάτων και προστατευόμενων περιοχών και να συγκρίνουν τα χαρακτηριστικά τους, να κατανοήσουν την ιδιαίτερη βιολογική, οικολογική, αισθητική, επιστημονική, γεωμορφολογική, γεωλογική και εκπαιδευτική αξία του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου.

Ψυχοκινητικοί : να μπορούν να σχεδιάζουν και να συμπληρώνουν εννοιολογικούς χάρτες, να κατασκευάζουν απλές μακέτες, να μπορούν να χρησιμοποιούν απλά όργανα και εργαλεία και να κάνουν μετρήσεις και υπολογισμούς, να αξιοποιούν πληροφορίες για να διαβάσουν έναν χάρτη, να επεξηγούν τις πιθανές επιπτώσεις μιας ανθρωπογενούς παρέμβασης σε ένα ευαίσθητο οικοσύστημα, να προτείνουν οικοτουριστικές διαδρομές και περιβαλλοντικά μονοπάτια λαμβάνοντας υπόψη τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής, να σχεδιάζουν ήπιες μορφές επιχειρηματικών δραστηριοτήτων λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς σε κάθε ζώνη προστασίας του Εθνικού Πάρκου.

Συναισθηματικοί : Να υιοθετούν στάσεις και συμπεριφορές στην κατεύθυνση της προστασίας και διατήρησης των σπάνιων τοπίων, οικοτόπων και ειδών χλωρίδας και πανίδας που απαντώνται στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες συμμετοχής και δράσης προκειμένου να υποκινήσουν και να παροτρύνουν τη λήψη μέτρων και αποφάσεων για την αειφορική διαχείριση της περιοχής.

ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ
Άφιξη μαθητών στα Πράμαντα Εγκαταστάσεις του Κ.Π.Ε.
Παιχνίδια γνωριμίας – Προβολή για την περιοχή και τις δράσεις του ΚΠΕ – Προβολή για το πρόγραμμα : Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου – Προετοιμασία για τις δραστηριότητες στο πεδίο Εγκαταστάσεις του Κ.Π.Ε.
Μακροσκοπική και επιτόπια μελέτη πεδίου – Γνωριμία με το ανθρωπογενές περιβάλλον του Εθνικού Πάρκου – Δραστηριότητες Πλατεία Πραμάντων
Λήξη προγράμματος πρώτης ημέρας – Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο – Δείπνο
ΩΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΗΜΕΡΑΣ (πρωί) ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ
Συγκέντρωση στο ΚΠΕ – Προετοιμασία επίσκεψης στο πεδίο – Αναχώρηση Εγκαταστάσεις του Κ.Π.Ε.
Επιτόπια μελέτη πεδίου – Γνωριμία με χερσαία και υδάτινα οικοσυστήματα του Εθνικού Πάρκου – Δραστηριότητες στο πεδίο Περιοχή Χριστών
Λήξη πρωινού προγράμματος δεύτερης ημέρας – Επιστροφή στα Πράμαντα – Γεύμα
ΩΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΗΜΕΡΑΣ (απόγευμα) ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ
Επιτόπια μελέτη πεδίου – Γνωριμία με το οικοσύστημα του σπηλαίου της Ανεμότρυπας – Ξενάγηση από τον υπεύθυνο λειτουργίας του σπηλαίου – Ήπιες δραστηριότητες στο πεδίο Σπήλαιο Ανεμότρυπας
Επιστροφή στο ΚΠΕ – Δραστηριότητες επεξεργασίας της μελέτης πεδίων – Εργασίες σε ομάδες – Παρουσίαση εργασιών – Συζήτηση Εγκαταστάσεις ΚΠΕ
Λήξη απογευματινού προγράμματος δεύτερης ημέρας – Δείπνο
ΩΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ (πρωί) ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ
Συγκέντρωση στο ΚΠΕ – Προετοιμασία επίσκεψης στο πεδίο – Αναχώρηση Εγκαταστάσεις του Κ.Π.Ε.
Επίσκεψη σε Κέντρο Ενημέρωσης του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου – Συζήτηση για το ρόλο των Φορέων Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών – Δραστηριότητες Πλατεία Πραμάντων ή Αγνάντων
Επιτόπια μελέτη πεδίου – Έξοδος Χαράδρας Αράχθου – Δραστηριότητες Γέφυρα Πλάκας
Αξιολόγηση προγράμματος
Λήξη προγράμματος – Αποχώρηση μαθητών
kpepramantonΕθνικό Πάρκο Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου