Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Τα θεματικά δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι ένας θεσμός που προωθεί τη συνεργασία μεταξύ σχολείων διαφόρων περιοχών, που υλοποιούν προγράμματα με κοινό θεματικό περιεχομένο. Μπορεί να είναι τοπικής ή εθνικής εμβέλειας.
Η λειτουργία τους στοχεύει κυρίως:
· στην οργανωμένη επιστημονική και παιδαγωγική στήριξη των προγραμμάτων Π.Ε.
· στη δημιουργία σχετικού εκπαιδευτικού υλικού
· στην ανάπτυξη επικοινωνίας μεταξύ όλων των μελών
· στην ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων μεταξύ ειδικών επιστημόνων και όλων των μελών (Παιδαγωγικών και μαθητικών ομάδων των συμμετεχόντων σχολείων, συντονιστικών φορέων)
· στην ανταλλαγή επισκέψεων
· στην εξαγωγή συμπερασμάτων και
· στη διατύπωση προτάσεων για δράσεις των μαθητών και για κινητοποίηση αρμόδιων δημόσιων φορέων.
Ιδρυτές και συντονιστικοί φορείς των θεματικών δικτύων, μπορούν να είναι τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και οι Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (διά των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων) ή ακόμη και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ).


Εθνικά θεματικά Δίκτυα Π.Ε. που συμμετέχει το ΚΠΕ Πραμάντων

Το ΚΠΕ Πραμάντων συμμετέχει ως συνεργαζόμενος φορέας στα ακόλουθα εθνικά θεματικά Δίκτυα Π.Ε:
1) Παραδοσιακοί Οικισμοί και Φύση, με συντονιστή το ΚΠΕ Κόνιτσας.
2) Τα Πετρογέφυρα της Ελλάδας, με συντονιστή το ΚΠΕ Μακρινίτσας.
3) Τα Σπήλαια της Ελλάδας στο φως, με συντονιστή το ΚΠΕ Βάμου.

kpepramantonΔίκτυα